انتقادات و پیشنهادات

کلیه عزیزانی که با تیم نخبگان هوش برتر هرگونه همکاری دارند یا تمایل به ایجاد همکاری دارند می توانند انتقادات یا پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر به ثبت برسانند تا تیم ما در اسرع وقت با ایشان همراه شود.

critics and suggestions